EXP Home
EXP Bracket
EXP Signin
EXP Rules

Regelgeving

EXP

Super Smash Bros.
Brawl

Algemene voorwaarden

Definities
Het evenement: Elk door PushStart georganiseerd evenement.
Bezoeker: Degene die door middel van een entreebewijs toegang heeft gekregen tot het evenement.
Entreebewijs: Het vooraf per email verstuurde bewijs dat toegang verschaft voor het evenement.
Artikel 1
1.1 Wanneer de bezoeker een entreebewijs koopt voor een evenement van PushStart gaat de bezoeker akkoord met de algemene voorwaarden die gelden tijdens het evenement.
1.2 De bezoeker geeft toestemming om op de hoogte gehouden te worden van andere evenementen van PushStart en relevante informatie. PushStart deelt gegevens van bezoekers niet met derden.
1.3 PushStart heeft het recht om beeld en geluidsmateriaal te maken van de bezoeker en deze te gebruiken voor promotie- en presentatiedoeleinden.
1.4 Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn door bezoekers op en/of van het evenement zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist.
Artikel 2
2.1 Pushstart draagt geen enkele financiële of andere verantwoordelijkheid voor welke persoonlijke schade of welk letsel dan ook, noch voor mogelijk verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens een bezoek aan een evenement van PushStart.
2.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor materiële schade aan de locatie en de eigendommen van de verhuurder waar het evenement zich bevindt en zal aansprakelijk gesteld worden.
2.3 De bezoeker is verantwoordelijk voor de materiële schade aan de eigendommen van PushStart en zal aansprakelijk gesteld worden
Artikel 3
3.1 PushStart behoudt zich het recht voor om aan wie dan ook de toegang tot het evenement te ontzeggen.
3.2 Tijdens het evenement is het niet toegestaan eigen eten en drinken te nuttigen.
3.3 Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken en andere bezoekers te belemmeren.
3.4 De volgende voorwerpen mogen niet op een evenement worden meegenomen:
a. geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;
b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;
c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;
d. ontplofbare en ontvlambare stoffen;
e. chemische en toxische stoffen.
Wanneer deze voorwerpen worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen. Indien de bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot het evenement ontzegd.
Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, zal worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.
Artikel 4: Restitutie
4.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door PushStart aan de bezoeker:
a. Veroorzaakte overlast of schade door een andere bezoeker;
b. Doordat PushStart de datum verplaatst van het evenement;
c. Wanneer toegang tot het evenement is ontzegd;
d. Wanneer zich tijdens het evenement een calamiteit voordoet;
e. Wanneer een andere locatie wordt gebruikt dan eerder aangegeven;
e. Wanneer het evenement wordt afgelast door overmacht, zoals weersomstandigheden, terrorisme, burgeroorlogen en kernreacties.
4.2 De hierna volgende omstandigheden leiden tot restitutie voor betaalde gelden:
a. Wanneer uiterlijk een maand voor aanvang van het evenement het evenement wordt afgelast.

WordPress Twitter YouTube Facebook